Εσωτερικός Κανονισμός Εκδρομών και Αγώνων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πάτρας (Σ.Δ.Υ.Π.), αποφάσισε την κατάρτιση του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Εκδρομών και Αγώνων με το Πρακτικό της 03.02.2016. Τα άρθρα του κανονισμού αυτού διέπουν την συμμετοχή των μελών του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πάτρας, αλλά και μη μελών που αιτούνται να συμμετέχουν σε οργανωμένες μετακινήσεις με ή χωρίς διαμονή στα πλαίσια αγώνων δρόμου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Οι κανόνες έχουν σαν σκοπό  την ισότιμη μεταχείριση των συμμετεχόντων  και την διευκόλυνση του ΔΣ και των εκάστοτε αρχηγών της εκδρομής στην οργανωτική διεκπεραίωση των εκδρομών.

Άρθρο 1 : Δήλωση συμμετοχής

1. Προκειμένου για μονοήμερες εκδρομές εσωτερικού, τα μέλη δηλώνουν την συμμετοχή τους στην εκδρομή έως την προθεσμία δήλωσης που αναφέρεται στην ανακοίνωση της εκδρομής.

2. Προκειμένου για εκδρομές εσωτερικού με διανυκτέρευση, τα μέλη δηλώνουν τη συμμετοχή τους έως την προθεσμία δήλωσης που αναφέρεται στην ανακοίνωση της εκδρομής.

3.  Ο αρχηγός της εκδρομής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εκπρόθεσμη δήλωση συμμετοχής, σε  περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις στο μέσο μετακίνησης ή και όταν δεν είναι δυνατή η διευθέτηση της διαμονής του αιτούντος.

4.  Στις εκδρομές του συλλόγου μπορούν να συμμετέχουν και μη μέλη του Σ.Δ.Υ.Π., καθώς και συνοδά μέλη. Τα μη μέλη και τα συνοδά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό με τα μέλη του Σ.Δ.Υ.Π.

5. Δεν γίνονται δεκτά σε ομαδική εγγραφή αγώνων ή σε εκδρομή μέλη που έχουν οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες προς το σύλλογο. Τα μέλη αυτά δικαιούνται ομαδική συμμετοχή και συμμετοχή σε εκδρομή, μόνο μετά την τακτοποίηση της οικονομικής εκκρεμότητας.

Άρθρο 2: Πληρωμή Κόστους Συμμετοχής

  1.  Το κόστος συμμετοχής στην εκδρομή ανακοινώνεται από τον Ταμεία του Σ.Δ.Υ.Π. και αναλύεται ανά κατηγορία.

2.  Είναι δυνατή η εξόφληση του κόστους της εκδρομής με προκαταβολή και ολική εξόφληση, εφόσον αυτό καθορίζεται από την προκήρυξη της δράσης.

3. Η πληρωμή του κόστους συμμετοχής γίνεται με μετρητά ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ανακοινώνεται μαζί με την προκήρυξη της εκδρομής και το κόστος της. Αν η πληρωμή γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να αναφέρεται η Αιτιολογία κατάθεσης, όπως ακριβώς αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη της εκδρομής, αλλιώς ο Σύλλογος δεν φέρει ευθύνη για την εκπρόθεσμη  καταγραφή της εξόφλησης και τυχόν προβλήματα στην επικύρωση της συμμετοχής.

4. Εφόσον στο κόστος περιλαμβάνεται και το κόστος της ομαδικής συμμετοχής σε αγώνα, αυτό εξοφλείται οπωσδήποτε μαζί με την προκαταβολή.

5. Η συμμετοχή των μη μελών στον αγώνα δεν είναι υποχρεωτικό να είναι συμβατή με το τιμολόγιο της ομαδικής συμμετοχής.

6. Σε κάθε περίπτωση η ολική εξόφληση του κόστους συμμετοχής γίνεται το αργότερο έως την ημέρα προθεσμίας εξόφλησης που αναφέρεται στην ανακοίνωση της εκδρομής και όχι μετά.

Άρθρο 3: Πολιτική Ακυρώσεων συμμετοχής

Είναι δυνατή η ακύρωση συμμετοχής σε εκδρομή έως την ημέρα και ώρα που αυτό αναγράφεται στην προκήρυξη της εκδρομής. Αν η εκδρομή οργανώνεται από ταξιδιωτικό γραφείο, ισχύει η πολιτική ακυρώσεων του γραφείου.

Άρθρο 4: Επιστροφή του κόστους συμμετοχής

1. Επιστροφή της συμμετοχής σε αγώνα δεν είναι δυνατή, εφόσον αυτή καταβλήθηκε σε τρίτους.

2. Επιστροφή προκαταβολής εκδρομής είναι δυνατή μόνον σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής.

3. Επιστροφή του υπολοίπου του κόστους εκτός της προκαταβολής είναι δυνατή εφόσον ο συμμετέχων γνωστοποιήσει την αδυναμία συμμετοχής του 15 ημέρες νωρίτερα για εκδρομές εξωτερικού και μια εβδομάδα νωρίτερα για εκδρομές εσωτερικού. Σε περίπτωση κρατήσεων σε ξενοδοχείο ισχύει η πολιτική επιστροφών που έχει συμφωνηθεί με το ξενοδοχείο.

Άρθρο 5: Πλήρωση θέσεων αναμονής συμμετοχής

Σε περίπτωση πλήρωσης του ορίου συμμετοχών, τηρείται λίστα αναμονής η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Οι συμμετοχές συμπληρώνονται από τη λίστα αναμονής.

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις συμμετεχόντων κατά την εκδρομή

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να αναφέρονται στον Αρχηγό της Εκδρομής, για κάθε θέμα που αφορά α) την διαμονή τους, β) την ομαδική μετακίνηση, γ) την  ομαδική διατροφή, δ) την συμμετοχή στον αγώνα εφόσον περιλαμβάνεται στην ομαδική συμμετοχή του Σ.Δ.Υ.Π. Προτρέπονται οι συμμετέχοντες να απευθύνονται στον αρχηγό της εκδρομής, για κάθε θέμα που αφορά εμπλοκή με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την αποφυγή επιπτώσεων.

Άρθρο 7: Ισχύς του παρόντος κανονισμού

1.  Ο κανονισμός ισχύει από 4 Φεβρουαρίου 2016, για όλες τις δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν μετά από την ημέρα αυτή.

2. Τροποποιήσεις του κανονισμού αυτού είναι δυνατές μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ