Κάρτα Μέλους ΣΔΥΠ – Όροι χρήσης

Η Κάρτα Μέλους που εκδίδει ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πάτρας (Σ.Δ.Υ.Πάτρας) και χορηγεί αποκλειστικά στα μέλη του, πιστοποιεί την ιδιότητα μέλους του Συλλόγου, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει το Καταστατικό του. Η κάρτα μέλους εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και φέρει την σφραγίδα του και υπογραφή του Προέδρου του, καθώς και ρητή ημερομηνία λήξης. Η κάρτα-μέλους χορηγείται στα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη, τα οποία πιστοποιούνται σε αυτήν με ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου και φωτογραφία τους. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της η Κάρτα – Μέλους παύει να ισχύει και απαιτείται ανανέωση, πλην των περιπτώσεων που χορηγείται ρητή παράταση της ισχύος της κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης προς τα μέλη – κατόχους της. Η κτήση της ιδιότητας του μέλους συνεπάγεται την αποδοχή των όρων που περιγράφονται από το Καταστατικό του Σ.Δ.Υ. Πάτρας, συνεπώς και η κατοχή της Κάρτας-Μέλους, πιστοποιεί έναντι πάντων τη αποδοχή των όρων αυτού.
Ο Σ.Δ.Υ.Πάτρας, στο πλαίσιο υλοποίησης των καταστατικών του σκοπών και των συλλογικών του δράσεων, μεριμνά για την εξασφάλιση ικανών μέσων και δυνατοτήτων για τα μέλη του, εκ των οποίων η συνεργασία με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις για την εξασφάλιση διευκολύνσεων και λοιπών προνομίων, αποτελεί σημαντικότατο μέλημα (αθλητικές εγκαταστάσεις, καταστήματα, εκδηλώσεις κλπ).
Λεπτομερής και ενημερωμένος κατάλογος με τους φορείς και τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το Σ.Δ.Υ.Πάτρας και προσφέρουν οποιαδήποτε προνόμια (εκπτώσεις σε αγαθά και υπηρεσίες, είσοδος σε χώρους, ενημέρωση κλπ) στα μέλη του Συλλόγου με την επίδειξη Κάρτας-Μέλους και χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, τηρείται στην ιστοσελίδα μας «www.sdypatras.gr».
Η κάρτα ανήκει στο Σ.Δ.Υ.Πάτρας και ο εκάστοτε αναγραφόμενος δικαιούχος έχει προσωποπαγές δικαίωμα χρήσης της. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας μέλους ο δικαιούχος οφείλει να ενημερώσει το Σύλλογο. Οποιοσδήποτε τρίτος, επίσης, οφείλει να ενημερώσει σχετικά τη Διοίκηση του Συλλόγου για την ανεύρεση απολεσθείσας Κάρτας-Μέλους, στα εμφανιζόμενα στη ιστοσελίδα μέσα επικοινωνίας (e-mail: sdypatras@gmail.com) ή και να την επιστρέψει στην έδρα του Συλλόγου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο (οδός Πατρών Κλάους 91-93, Πάτρα).
Ο Σύλλογος δεν υπέχει καμία απολύτως ευθύνη έναντι των μελών του σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συνεργαζόμενος φορέας ή επιχείρηση δεν εκπληρώνει την υποσχόμενη παροχή-διευκόλυνση. Κανένα οικονομικό αντάλλαγμα δεν παρέχεται για τις σχετικές παροχές ή διευκολύνσεις που περιγράφονται στην ιστοσελίδα «www.sdypatras.gr», είτε προς τον ίδιο τον Σ.Δ.Υ.Πάτρας είτε στις συνεργαζόμενους φορείς-επιχειρήσεις και οποιαδήποτε προνόμια παρέχονται στα μέλη του Συλλόγου από ελευθεριότητα.
Διαρκές δικαίωμα τροποποίησης, ενημέρωσης ή και παύσης της συνεργασίας με συγκεκριμένο συνεργάτη, διατηρεί ο Σ.Δ.Υ. Πάτρας. Αντιστοίχως, κάθε συνεργαζόμενος φορέας ή επιχείρηση δύναται οποτεδήποτε να διακόψει την παροχή του προς τα μέλη του Συλλόγου, με σχετική γνωστοποίηση προς το Δ.Σ.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πάτρας